جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 802. جازىلعاندار — 63. قايتىس بولعاندار — 9

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:53

ايتىلعaن ءسوز - اتىلعان وق!

مۇحتار تايجان 3257 12

6 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:28

ونلاين وقىتۋ تۋرالى كوپارىپ

ەرلان وسپان 449 5

5 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:22

تسيفرلاندىرۋ - بوس اڭگىمە، جاي عانا ۇرلىق بولىپ شىقتى

مارعۇلان سەيسەمباي 5464 17

5 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:07

قازىرگى جاعدايدا 3 مەگاپوليستە ءۇش ەمحانا سالۋ - اقىماقتىق

اياتجان احمەتجانۇلى 2722 8

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:56

دامىماي قالعانىمىزعا ءتاۋبا!

اسقار نايمانتاي 2802 7

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:38

كوروناۆيرۋستىڭ ءبىر تاعىلىمى

كارىباي مۇسىرمان 520 1

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:15

كوروناۆيرۋسپەن كۇرەس: گەرمانيا&قازاقستان

ارمان سقابىلۇلى 1109 2