بەيسەنبى, 13 مامىر 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 تامىز, 2015 ساعات 16:03

احمەتجان ەسىموۆتىڭ ورىندالماعان 15 ۋادەسى

اباي-اقپارات 2954 0

10 تامىز, 2015 ساعات 09:36

«ەل تىلەگى- ەلۋ ميلليون» قايدان شىقتى؟

اباي-اقپارات 3379 0

6 تامىز, 2015 ساعات 15:33

سايا ەلەمەسوۆا. تۋىلعان ەمەس، تۋعان

اباي-اقپارات 43822 27

6 تامىز, 2015 ساعات 09:38

ايدوس سارىم. قازاق ۇلتشىلدارىنىڭ مۇراتى ءبىر

اباي-اقپارات 4233 0

5 تامىز, 2015 ساعات 10:55

سەنىمىمىز بەن يمانىمىز - "زىنداندىق" سەنىم

اباي-اقپارات 8407 0

4 تامىز, 2015 ساعات 09:46

ايدوس سارىم. Əسىرەدىنشىلدىكتىڭ كەسىرى

اباي-اقپارات 6463 0

3 تامىز, 2015 ساعات 14:37

ءماسىموۆ قاشان قازاقشا سويلەيدى؟

اباي-اقپارات 5713 0