سارسەنبى, 3 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 5996. قايتىس بولعاندار — 44

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:28

سانسىزباي نۇربابا. زيالىنىڭ زارى

اباي-اقپارات 3197 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 14:43

تۇرسىنجان شاپاي. قازاقپەن ساۋدالاسۋ

اباي-اقپارات 6780 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:08

باقىتگۇل ماكىمباي. وبالىڭ كىمگە، ورالمان؟

اباي-اقپارات 3493 0

3 ءساۋىر, 2014 ساعات 14:46

ايتان ءنۇسىپحاننىڭ ايتماتوۆقا حاتى

ايتان ءنۇسىپحاننىڭ ايتماتوۆقا حاتى

اباي-اقپارات 3170 0

2 ءساۋىر, 2014 ساعات 16:25

تالعات ەشەنۇلى. ايبالتامىز - اعاشتان

اباي-اقپارات 3303 0

2 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:39

تاعى قانشا ءدۇبارا بۋىن تاربيەلەۋىمىز كەرەك؟!

اباي-اقپارات 3878 0

2 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:53

كوممۋنيستىك يدەيا – قۇلداردى تاربيەلەيدى

اباي-اقپارات 3849 0

1 ءساۋىر, 2014 ساعات 15:55

ءابدىراشيت باكىرۇلى. بۇلاي دەۋ - قارادۇرسىن تۇسىنىك

اباي-اقپارات 3042 0