بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:31

ءبىر جۇمباق ولەڭ مەن عارىشتىق وسيەت

اباي-اقپارات 6009 0

25 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:39

زيناقور مەن جەزوكشەگە

اباي-اقپارات 7406 0

25 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:52

ىدىرىسوۆ: جۋرناليستەر شىعارماشىل عوي...

اباي-اقپارات 5495 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:10

ايەلدەر فۋتبولدى قالاي كورۋى كەرەك؟

اباي-اقپارات 4006 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:05

كەربيەنىڭ كوز جاسى

اباي-اقپارات 4750 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:00

جان اقاۋى جايلى جازبا

اباي-اقپارات 4800 0

19 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:26

COCA-COLA ءىشۋ كۇنا مە؟

اباي-اقپارات 7578 0