سارسەنبى, 3 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 5996. قايتىس بولعاندار — 44

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:05

اۋىلدىڭ اسىعى قاشان الشىسىنان تۇسەدى؟

اباي-اقپارات 3030 0

15 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:28

سالاۋات كارىم. اكىمدەردىڭ سىقپىتى

اباي-اقپارات 5789 0

15 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:22

سوقىرمەن كورشى بولۋدىڭ قيىندىعى

اباي-اقپارات 3073 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:54

زيالىلار قۇراق كورپە بولا الا ما؟

اباي-اقپارات 3423 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:51

سەرىك اقسۇڭقار. باسقا ءيتتىڭ دە از با ەدى تالاعانى...

اباي-اقپارات 4505 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:05

... مەن ودان دا جاس ەدىم

اباي-اقپارات 3640 0

11 ءساۋىر, 2014 ساعات 09:19

...بيلىك ۇلتشىلدارعا ارقا سۇيەيدى

اباي-اقپارات 3815 0

10 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:37

«يت زامانعا سىيماي كەتكەن قاسقىرىم!»

اباي-اقپارات 4092 0