بەيسەنبى, 2 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 مامىر, 2014 ساعات 11:57

«دوس بولۋعا لايىقتى قازاقتى دوس كور»

اباي-اقپارات 2952 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:21

قۋات قايرانباەۆ. اسىراندى بالا

پويىز كۋپەسىندە جانارىن مۇڭ تورلاعان كەيۋانانىڭ كۇرسىنە وتىرىپ ايتقان اڭگىمەسى مەنى وسى جولداردى جازۋعا ءماجبۇر ەتكەن.

اباي-اقپارات 5505 0

12 مامىر, 2014 ساعات 13:07

باتىر بايان قايدا جەرلەنگەن؟

اباي-اقپارات 6531 0

12 مامىر, 2014 ساعات 12:38

جەكەشەلەندىرۋ: كۋپون تۋرالى اڭگىمە

اباي-اقپارات 7997 5

12 مامىر, 2014 ساعات 12:19

«سوڭعى ايالداما» جانە اقسۋات

اباي-اقپارات 8512 0

10 مامىر, 2014 ساعات 18:24

اقبەرەن ەلگەزەك. قۋىستانىپ ءجۇرمىن

اباي-اقپارات 3409 0

6 مامىر, 2014 ساعات 10:46

تەپپەسەڭ دوپ الىسقا ۇشپايدى

اباي-اقپارات 3203 0

6 مامىر, 2014 ساعات 09:35

جۇمات انەسۇلى. اقساقالىمىز ايتقان سوڭ...

اباي-اقپارات 3582 0