سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8531. جازىلعاندار — 4515. قايتىس بولعاندار — 35

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 مامىر, 2020 ساعات 10:14

اتىراۋدا كارانتين مەرزىمى ۇزارتىلدى

Abai.kz 378 4

24 مامىر, 2020 ساعات 10:07

بقو-دا كارانتين مەرزىمى ۇزاردى

Abai.kz 325 2