جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 584. جازىلعاندار — 42. قايتىس بولعاندار — 6

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:40

قىتايدا COVID-19 قۇرباندارىن ەسكە الدى

Abai.kz 207 1