بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4827. قايتىس بولعاندار — 37

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 مامىر, 2020 ساعات 10:14

اتىراۋدا كارانتين مەرزىمى ۇزارتىلدى

Abai.kz 471 4

24 مامىر, 2020 ساعات 10:07

بقو-دا كارانتين مەرزىمى ۇزاردى

Abai.kz 409 2