دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 584. جازىلعاندار — 42. قايتىس بولعاندار — 6

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:38

بۇل سىن ساعات قانا ەمەس، بۇل – وزىنشە ءبىر سوعىس

ساۋىتبەك ءابدىراحمانوۆ 936 9

31 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:23

ەلىمىزدە 336 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

Abai.kz 402 2