جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 802. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 9

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:40

قىتايدا COVID-19 قۇرباندارىن ەسكە الدى

Abai.kz 361 2