سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 12:18

قۇرمەتتى، دەپۋتات مىرزالار!

اباي-اقپارات 2476 0

27 اقپان, 2017 ساعات 09:06

پەرىشتە التىندى قايتسىن!

اباي-اقپارات 3194 0

27 اقپان, 2017 ساعات 09:01

ءازىربايجاندار - ءبىزدىڭ تۋىسىمىز

اباي-اقپارات 2596 0

27 اقپان, 2017 ساعات 08:50

ديماش - يمپورتتالعان كۇيەۋ بالا

اباي-اقپارات 3132 0

22 اقپان, 2017 ساعات 16:48

ەكسپو كوميسسارى نەگە ەكى سويلەدى؟

اباي-اقپارات 2277 0

20 اقپان, 2017 ساعات 10:33

الەۋمەتتىك جەلىدە "تۇلعا" قالاي قالىپتاسادى؟

اباي-اقپارات 2062 0

20 اقپان, 2017 ساعات 10:21

ماسەلەنى "كۇشىك كەزىندە" شەشۋ كەرەك

اباي-اقپارات 2200 0

20 اقپان, 2017 ساعات 10:16

بىرەۋلەر اراب كۇيەۋگە جەتە الماي ءجۇر

اباي-اقپارات 1924 0