جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118004. قايتىس بولعاندار — 1990

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ناۋرىز, 2017 ساعات 19:04

ءبىزدىڭ فۋتبوليستەر تۇك ويناي المايدى، اكەڭ!

دۋمان رامازان 2282 2

20 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:13

مەكتەپ قوناق ءۇي ەمەس

اباي-اقپارات 2659 0

20 ناۋرىز, 2017 ساعات 09:52

12 راۋند...

اباي-اقپارات 2491 0

15 ناۋرىز, 2017 ساعات 09:32

جەردىڭ ىندىنى كەۋىپ تۇر ما؟

اباي-اقپارات 2363 0

15 ناۋرىز, 2017 ساعات 09:20

ويتامىزدىق

اباي-اقپارات 2082 0

13 ناۋرىز, 2017 ساعات 08:17

اراب ءبىزدى قۇتقارعان جوق

اباي-اقپارات 2674 0

13 ناۋرىز, 2017 ساعات 08:13

"كورىسۋ" كۇنى - ناۋرىزدىڭ باستاۋى

اباي-اقپارات 2716 0

13 ناۋرىز, 2017 ساعات 08:09

"كۋرتكا" مەن "قۇرتقا"

اباي-اقپارات 4194 0