سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:56

ەدىلىم

اباي-اقپارات 2877 0

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:44

حرۋششەۆ سالىعى قايتا ورالدى ما؟

اباي-اقپارات 2745 0

6 قاڭتار, 2017 ساعات 10:39

ۋاقىتشا تىركەۋ داۋى

اباي-اقپارات 2523 0

6 قاڭتار, 2017 ساعات 10:32

1 تەڭگە

اباي-اقپارات 2355 0

6 قاڭتار, 2017 ساعات 10:20

قىتاي كۇيەۋلەر كەلە جاتىر

اباي-اقپارات 2723 0

26 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:30

شىڭعىس حان ادامزات تاريحىنداعى ۇلى تۇلعا

اباي-اقپارات 7495 0

26 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:26

2016 جىلى كولىك اۆارياسىنان 1228 ادام قازا تاۋىپتى

اباي-اقپارات 3559 1

22 جەلتوقسان, 2016 ساعات 12:01

قارا تYن

اباي-اقپارات 2780 0