دۇيسەنبى, 28 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107775. جازىلعاندار — 102736. قايتىس بولعاندار — 1699

2012 قىركۇيەك

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:38

جۇمات انەسۇلى. ۇلتىم دەپ وتكەن ۇلى تۇلعا

اباي-اقپارات 3365

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:14

زايساندا كاسىپ پەن ءناسىپ تۇرلەرى كوبەيىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 1886

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:01

جۇمامۇرات ءشامشى. اۋىل اۋىل ەمەس – اۋعانستان

اباي-اقپارات 1922

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:54

ەركىنباي كەرىمبايۇلى. تۇركىستان تاعىنىڭ تۇلكىبۇلاڭدارى

اباي-اقپارات 1828

1 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:32

قالعان قارجى الەۋمەتتىڭ يگىلىگىنە باعىتتالادى

اباي-اقپارات 1742

1 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:24

ءشارىپحان قايسار. «كۇلساۋىتتاعى» توڭكەرىس

اباي-اقپارات 1622