جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 قىركۇيەك

4 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:08

قانات نۋروۆ: قازاق ۇلتشىلدىعى... قادىرسىز بولىپ قالادى

اباي-اقپارات 1535

4 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:01

ءشارىپحان قايسار. تاقىرعا وتىرىعىزىپ كەتكەن «تاقۋا»

اباي-اقپارات 1365

4 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:53

سالتانات سماعۇلوۆا. مەنىڭ سىرىم - ولەڭدە!

اباي-اقپارات 3058

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:13

جاڭا ماۋسىمدى جاس تالانتتار اشتى

اباي-اقپارات 1375

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:18

ەرلان قارين. عاسىر شەجىرەسى

اباي-اقپارات 3240

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:04

اتىراۋ وبلىسى اكىمدىگىندەگى ۇرلىق-قارلىق حاقىندا

اباي-اقپارات 1717

3 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:51

ءالي سەكەل. وتان ساتىلمايدى!

اباي-اقپارات 1458