دۇيسەنبى, 28 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107775. جازىلعاندار — 102736. قايتىس بولعاندار — 1699

2012 قىركۇيەك

6 قىركۇيەك, 2012 ساعات 05:48

جانعالي جۇزباەۆ. قازاق كۇيلەرى: ۇلىستىق جانە ۇلتتىق ءداۋىر

اباي-اقپارات 6061

6 قىركۇيەك, 2012 ساعات 05:42

ابايدىڭ زاڭگەرلىگى

اباي-اقپارات 4010

6 قىركۇيەك, 2012 ساعات 05:35

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1473

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:59

ساراپشىلار جالپىعا بىردەي ەڭبەك قوعامىن قولدادى

اباي-اقپارات 1474

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:22

قۇرىلتايدان نە كۇتەسىز؟

اباي-اقپارات 1394

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:20

زامان بىلەكتىنىكى ەمەس، ءبىلىمدى مەن بىلىكتىنىكى

اباي-اقپارات 2282