سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 قىركۇيەك

6 قىركۇيەك, 2012 ساعات 05:48

جانعالي جۇزباەۆ. قازاق كۇيلەرى: ۇلىستىق جانە ۇلتتىق ءداۋىر

اباي-اقپارات 6145

6 قىركۇيەك, 2012 ساعات 05:42

ابايدىڭ زاڭگەرلىگى

اباي-اقپارات 4077

6 قىركۇيەك, 2012 ساعات 05:35

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1487

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:59

ساراپشىلار جالپىعا بىردەي ەڭبەك قوعامىن قولدادى

اباي-اقپارات 1486

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:22

قۇرىلتايدان نە كۇتەسىز؟

اباي-اقپارات 1408

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:20

زامان بىلەكتىنىكى ەمەس، ءبىلىمدى مەن بىلىكتىنىكى

اباي-اقپارات 2308