سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126182. جازىلعاندار — 112806. قايتىس بولعاندار — 1945

2012 قىركۇيەك

7 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:45

سابىرجان بايبوسىنوۆ. اسكەر شەن اركىمگە ۇلەستىرىلە بەرە مە؟

اباي-اقپارات 1487

7 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:35

داۋرەن ساكەنۇلى. جۇمىسسىز جاس مامان قايتسە جاريدى؟

اباي-اقپارات 1705

7 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:23

ابۋباكىر سمايىلوۆ. ارقانكەرگەن

اباي-اقپارات 1583

7 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:53

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1438

6 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:23

جۇرتتى جۇمىسپەن قامتىپ جۇمىلدىرۋدىڭ جولدارى

اباي-اقپارات 1488