سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 قىركۇيەك

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:54

اركىمنىڭ ءوز پايداسى، ءوز ايلاسى بار

اباي-اقپارات 2005

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:53

ۇرپاق تاربيەسى جانە ءۇش ءتىل

اباي-اقپارات 2079

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:36

ەفيردە جاڭا ارنا – «ءبىلىم»

اباي-اقپارات 1630

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:06

ەربولات ابىكەنۇلى. قازاق پوەزياسىنداعى قۇبىلىس

اباي-اقپارات 1839

4 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:18

جارىق تارتىلىپ، حالىق قۋانىپ قالدى

اباي-اقپارات 1389

4 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:35

ارداق نۇرعازىۇلى. قۇز باسىنداعى قۇيىن

اباي-اقپارات 1976