سەيسەنبى, 27 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110684. جازىلعاندار — 105766. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 قىركۇيەك

10 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:07

قازاق ءتىلى ەكىنشى سورتتى ءتىل مە؟

اباي-اقپارات 1553

10 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:39

يلين ۇيلەندى

اباي-اقپارات 1478

10 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:36

باسپانا ماسەلەسى وڭتايلى شەشىمىن تابۋدا

اباي-اقپارات 1347

10 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:01

«ءان جۇمباقتا» ارنايى قوناق

اباي-اقپارات 1505