سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 قىركۇيەك

10 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:57

باراك پەن ميشەل. باق جانە بال سىرا...

اباي-اقپارات 1558

10 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:46

«قازاقستان بارىسى» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1676

10 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:35

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1421

9 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:27

اسىلنۇر ورىنبەك. بال اراسىن ءوسىرىپ بايىپ وتىر

اباي-اقپارات 1710

8 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:44

جاڭا مەكتەپتەردىڭ سانى 20 - عا جەتتى

اباي-اقپارات 1544

7 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:28

قىسقا دايىندىق قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر

اباي-اقپارات 1813

7 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:07

قازاقستان بارىسى

اباي-اقپارات 1848