جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 قىركۇيەك

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:19

ابايدى تانىپ بولدىق پا؟

اباي-اقپارات 2086

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:15

ەڭ كىشكەنتاي دومبىرا

اباي-اقپارات 1997

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:12

ايدوس سارىم: «شكولنيك جالبارىنىپ جاتقانداي»

اباي-اقپارات 1438

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:09

قازاقتا جوق فاشيزمنەن قورىققاندار

اباي-اقپارات 1410

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:06

قازاقتىڭ ۇلتتىق ءانi ەشقاشان ەسكiرمەيدi

اباي-اقپارات 1669

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:03

تاعى دا ەرماك تۋرالى

اباي-اقپارات 1876

5 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:56

تىلەگى تاپتالعان تۇركىستان

اباي-اقپارات 2703