سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:51

ءدىني بىرلەستىكتەردىڭ ۇشتەن ءبىرى جابىلادى

اباي-اقپارات 1724

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:50

اقيقاتىن ايتساق اششى، بالالار دارىگەرى تاپشى...

اباي-اقپارات 1834

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:47

قۇلقىنى قاپاس قوعامدىق كەسەل

اباي-اقپارات 1846

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:46

ميرزوياننىڭ الاش ارىستارىنىڭ اتىلۋىنا قاتىسى بار ما؟

اباي-اقپارات 2290

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:37

31 كانال. ينفورمبيۋرو 24.09.2012

اباي-اقپارات 1686

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:36

31 كانال. ينفورمبيۋرو 21.09.2012

اباي-اقپارات 1820

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:34

31 كانال. ينفورمبيۋرو 20.09.2012

اباي-اقپارات 1726

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:04

اقتوبەلىك جۋرناليست قونىسبەك رىسماعانبەتوۆكە كومەك كەرەك

اباي-اقپارات 1914