سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 قىركۇيەك

25 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:21

قۋانبەك بوقاەۆ. قازاق بالالارى نەگە ورىس مەكتەبىنە بارادى؟

اباي-اقپارات 2431

25 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:08

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1840

22 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:24

قايىرسىز جۇما: اسلان مۋسين قىزمەتىنەن بوسادى

اباي-اقپارات 1869

22 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:35

وڭتۇستىكتىڭ ءوز مەدالi

اباي-اقپارات 1846

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:15

قىتايدىڭ قىرىق ءتۇرلى ايلاسى بار

اباي-اقپارات 1815

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:11

قازاقستان قىرىق ەلدەن ىشىمدىك الادى

اباي-اقپارات 2951