جەكسەنبى, 23 قاڭتار 2022
جاڭالىقتار 2399 0 پىكىر 1 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:32

قالعان قارجى الەۋمەتتىڭ يگىلىگىنە باعىتتالادى

«تاسساي»، «تاراز»، «دوستىق» جانە «دوستىق-2» ەلدiمەكەندەرiنە سۋ ماگيسترالدارى جۇرگiزiلمەك. ەندi ەلدiمەكەن تۇرعىندارى اۋىزسۋ تاپشىلىعىنان ارىلادى. «جايلاۋ» مولتەكاۋدانىنداعى 300 ورىندىق، «قۇرساي» ەلدiمەكەنiندەگi 900 ورىندىق، «ۆوروشيلوۆكا» ەلدiمەكەنiندەگi 1200 ورىندىق ورتا مەكتەپتەرiنە بولiنگەن قارجىنىڭ قايتا قاراستىرىلۋىنىڭ ناتيجەسiندە ۇنەمدەلگەن قاراجات بiرقاتار الەۋمەتتiك ماسەلەلەردiڭ ءتۇيiنiن شەشەتiن بولدى. بۇل تۋرالى بەسiنشi شاقىرىلىمداعى شىمكەنت قالالىق ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتەن تىس ون بiرiنشi سەسسياسىندا ءمالiم ەتiلدi. سونىمەن قاتار، بۇل قاراجات ارعىنبەكوۆ كوشەسiنiڭ بويىنداعى ۇيلەردi اباتتاندىرۋعا جۇمسالادى.

جالپى، قالانىڭ بيىلعى كiرiس بيۋدجەتi بۇگiندە 823 ميلليون تەڭگەگە ۇلعايىپ وتىر. كەيبiر باعدارلامالار بويىنشا بۇل قارجى ەسەپتiك مەرزiمدەردە الەۋمەتتiك تولەمدەرگە، بiلiم بەرۋگە، سۋمەن، گازبەن، جىلۋمەن، ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتۋگە، قۇرىلىسقا جانە وزگە دە شىعىندارعا باعىتتالماق.

دەپۋتاتتار باسقوسۋىندا كۇن تارتiبiندەگi ءۇش ماسەلە قارالىپ، بەكiتiلدi. سەسسيا وتىرىسىنا قالا اكiمi قايرات مولداسەيتوۆ جانە قالا اكتيۆi قاتىستى.

العاشقى ءسوز كەزەگiن العان قالا اكiمiنiڭ ورىنباسارى گۇلجان قۇرمانبەكوۆا 2012-2014 جىلدارعا ارنالعان شىمكەنت قالاسىنىڭ بيۋدجەتiنە ەنگiزiلگەن وزگەرiستەر مەن تولىقتىرۋلار جونiندە حالىق قالاۋلىلارىنىڭ الدىندا بايانداما جاسادى.

«تاسساي»، «تاراز»، «دوستىق» جانە «دوستىق-2» ەلدiمەكەندەرiنە سۋ ماگيسترالدارى جۇرگiزiلمەك. ەندi ەلدiمەكەن تۇرعىندارى اۋىزسۋ تاپشىلىعىنان ارىلادى. «جايلاۋ» مولتەكاۋدانىنداعى 300 ورىندىق، «قۇرساي» ەلدiمەكەنiندەگi 900 ورىندىق، «ۆوروشيلوۆكا» ەلدiمەكەنiندەگi 1200 ورىندىق ورتا مەكتەپتەرiنە بولiنگەن قارجىنىڭ قايتا قاراستىرىلۋىنىڭ ناتيجەسiندە ۇنەمدەلگەن قاراجات بiرقاتار الەۋمەتتiك ماسەلەلەردiڭ ءتۇيiنiن شەشەتiن بولدى. بۇل تۋرالى بەسiنشi شاقىرىلىمداعى شىمكەنت قالالىق ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتەن تىس ون بiرiنشi سەسسياسىندا ءمالiم ەتiلدi. سونىمەن قاتار، بۇل قاراجات ارعىنبەكوۆ كوشەسiنiڭ بويىنداعى ۇيلەردi اباتتاندىرۋعا جۇمسالادى.

جالپى، قالانىڭ بيىلعى كiرiس بيۋدجەتi بۇگiندە 823 ميلليون تەڭگەگە ۇلعايىپ وتىر. كەيبiر باعدارلامالار بويىنشا بۇل قارجى ەسەپتiك مەرزiمدەردە الەۋمەتتiك تولەمدەرگە، بiلiم بەرۋگە، سۋمەن، گازبەن، جىلۋمەن، ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتۋگە، قۇرىلىسقا جانە وزگە دە شىعىندارعا باعىتتالماق.

دەپۋتاتتار باسقوسۋىندا كۇن تارتiبiندەگi ءۇش ماسەلە قارالىپ، بەكiتiلدi. سەسسيا وتىرىسىنا قالا اكiمi قايرات مولداسەيتوۆ جانە قالا اكتيۆi قاتىستى.

العاشقى ءسوز كەزەگiن العان قالا اكiمiنiڭ ورىنباسارى گۇلجان قۇرمانبەكوۆا 2012-2014 جىلدارعا ارنالعان شىمكەنت قالاسىنىڭ بيۋدجەتiنە ەنگiزiلگەن وزگەرiستەر مەن تولىقتىرۋلار جونiندە حالىق قالاۋلىلارىنىڭ الدىندا بايانداما جاسادى.

ءمالiم بولعانىنداي، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بiلiم بەرۋ نىساندارىنىڭ قۇرىلىسىنا بولiنگەن نىسانالى ترانسفەرتتەردiڭ 166 024 مىڭ، وبلىستىق بيۋدجەتتەن بولiنگەن اعىمداعى نىسانالى ترانسفەرتتەرiنiڭ 1 277 000 تەڭگەسi قىسقارتىلدى. سونىڭ ەسەبiنەن بيۋدجەتتەگi قارجىنىڭ دامۋ ترانسفەرتتەرi 300  مىڭ تەڭگەگە ۇلعايتىلدى. بيۋدجەتتiك باعدارلاما اكiمشiلەرiنiڭ سۇرانىستارىنا سايكەس، قاراجاتتار بiر بيۋدجەتتiك باعدارلامادان ەكiنشi بiر ماقساتقا اۋىستىرىلۋدا

جيىن بارىسىندا شىمكەنت قالاسى اكiمدiگiنiڭ دەربەس قۇرامىنا وزگەرiس ەنگiزۋ تۋرالى قالا اكiمiنiڭ اپپارات باسشىسى بەرiك دۇيسەنوۆ مالiمدەدi. دەربەس قۇرامعا قالا اكiمiنiڭ بۇرىنعى ورىنباسارى سادىق كەنجەباەۆتىڭ ورنىنا باقىتجان اشiربەكوۆتi ەنگiزۋ تۋرالى ۇسىنىسقا دەپۋتاتتار بiراۋىزدان كەلiستi.

كۇن تارتiبiنە سونداي-اق، شىمكەنت قالالىق ءماسليحاتىنىڭ 2012 جىلعى 27 شiلدەدەگi «شىمكەنت قالاسى بويىنشا مۇقتاج ازاماتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىنا الەۋمەتتiك كومەك كورسەتۋ ەرەجەسiن بەكiتۋ تۋرالى» №9/70-5س شەشiمiن جويۋ ماسەلەسi قويىلدى. سەسسيا بارىسىندا ءسوز بولعان ءۇش ماسەلەگە دە حالىق قالاۋلىلارى بiراۋىزدان قولداۋ كورسەتتi.

0 پىكىر