جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ءساۋىر, 2016 ساعات 11:07

شوۋ - قارۋسىز بودان قىلۋدىڭ ءتاسىلى

اباي-اقپارات 3057 0

12 ءساۋىر, 2016 ساعات 11:17

بعم-نىڭ نيەتى - دۇرىس، قادامى - قاتە

اباي-اقپارات 2847 0

12 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:58

ۇلتجاندى دەگەندەر نەگە ءۇنسىز؟

اباي-اقپارات 2925 0

12 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:53

ەركەك بولماسا، سۇلۋلىق تا بولمايدى

اباي-اقپارات 2981 0

11 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:16

قىزدار مەن كەلىندەر اۋىل مەكتەبىن قۇتقارا ما؟

اباي-اقپارات 2738 0

11 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:10

قۇدايشىلىق عىلىمعا جات ەمەس

اباي-اقپارات 2502 0

11 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:05

كەڭەس داۋىرىنە ورالدىق...

اباي-اقپارات 3114 0

6 ءساۋىر, 2016 ساعات 16:28

بالالارىمىزدى ۇكىمەتتەن العان جوقپىز. قۇداي بەردى

اباي-اقپارات 3312 0