سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 مامىر, 2016 ساعات 13:28

ءيتتىڭ ۇرگەنى...

اباي-اقپارات 4170 0

6 مامىر, 2016 ساعات 13:07

قوعام قايسارلىق پەن جاناشىرلىققا ءزارۋ

اباي-اقپارات 3172 0

6 مامىر, 2016 ساعات 11:16

كەشىرىم

اباي-اقپارات 3551 0

3 مامىر, 2016 ساعات 12:38

ماكسيم روجين قازاقتان ارتىق ەمەس

اباي-اقپارات 3330 0

3 مامىر, 2016 ساعات 12:21

ازاتتىق پەن نان

اباي-اقپارات 3123 0

3 مامىر, 2016 ساعات 11:51

جاستىق شاق

اباي-اقپارات 4422 0