سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 مامىر, 2016 ساعات 16:48

ۇقك نازارىنا! قازاقستان مەملەكەت پە، الدە...

بۇل ءوز كەزەگىندە قر كونستيتۋتسياسى مەن قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك كودەكستەرىندەگى ەرەجەلەردى ورەسكەل بۇزۋ بولىپ تابىلاتىنىن ەسكەرسەك، قر باس پروكۋراتۋراسى مەن ۇقك قايدا قاراپ وتىر دەگەن زاڭدى سۇراق تۋادى.

اباي-اقپارات 2957 0

16 مامىر, 2016 ساعات 16:13

تۇتاس قازاق اعىلشىن تىلىندە نە ىستەيدى؟

اباي-اقپارات 3251 0

16 مامىر, 2016 ساعات 16:05

جەرىمدى جالعا بەرىپ جان باققانىم دۇرىس پا؟

اباي-اقپارات 2411 0

12 مامىر, 2016 ساعات 22:29

كوميسسيام-اي، قينالاسىڭ-اۋ!

اباي-اقپارات 3217 0

6 مامىر, 2016 ساعات 13:28

ءيتتىڭ ۇرگەنى...

اباي-اقپارات 4151 0

6 مامىر, 2016 ساعات 13:07

قوعام قايسارلىق پەن جاناشىرلىققا ءزارۋ

اباي-اقپارات 3156 0