سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 قاڭتار, 2018 ساعات 09:20

قىزىل الاڭداعى قازاقتار: قوناەۆپەن بىرگە تۇسكەن سۋرەت

جەكسەن الپارتەگى 3331 0

12 قاڭتار, 2018 ساعات 07:31

«كورىنبەيتىن دۇشپانمەن شايقاس»

مىرزان كەنجەباي 3679 22

11 قاڭتار, 2018 ساعات 22:46

تاعى دا بوران بولۋى مۇمكىن

ءشارىپحان قايسار 2838 2

11 قاڭتار, 2018 ساعات 11:17

16 قاڭتاردا نازارباەۆ پەن ترامپ كەزدەسەدى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2523 4

11 قاڭتار, 2018 ساعات 10:49

ءۆيرتۋالدى الەمنىڭ ماگناتى

داۋلەت تىلەۋبەرديەۆ 2411 2

11 قاڭتار, 2018 ساعات 10:23

مەكتەپتىڭ اۋلاسىندا "قارا جامىلعان" قىزدار ناماز وقىدى

ءشارىپحان قايسار 7270 51

11 قاڭتار, 2018 ساعات 10:09

جەر ۇيىعى جەمەنەي

قايرات زارىپحان 4780 26

11 قاڭتار, 2018 ساعات 10:01

قوس كەمپىر

س.ءجۇسىپ 3728 6