بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6574. قايتىس بولعاندار — 48

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 قازان, 2017 ساعات 18:09

"حان تاعىنداعى" تاقتايشاعا قاعبانىڭ سۋرەتىن ىلگەن كىم؟

ارمان اۋباكىر 7053 17

19 قازان, 2017 ساعات 09:08

اقىن قىتايداعى قانداستار تاعدىرىنا الاڭداپ ەلباسىعا حات جازدى

قۇل-كەرىم ەلەمەس 32622 121

18 قازان, 2017 ساعات 14:51

تارازدان قايتقان قانداستاردىڭ قۋانىشى

قانات بىرلىكۇلى 5742 4

17 قازان, 2017 ساعات 09:17

«نۇرلى ءتىل» دەگەن باعدارلاما قابىلداساق قايتەدى؟..

وڭعار قابدەن 7843 27

16 قازان, 2017 ساعات 13:26

جيەنبەكوۆتىڭ جەڭگەنى – اتامباەۆتىڭ كەتكەنى دەگەن ءسوز ەمەس

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 7070 89

16 قازان, 2017 ساعات 02:45

شولۋ: قىرعىز جۇرتى بەسىنشى پرەزيدەنتىن سايلادى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4860 17

15 قازان, 2017 ساعات 08:41

اتاما ءتىل تيگىزبە، اتامباەۆ، اتاۋسىز قالاسىڭ!

قازىبەك  يسا 5761 87