دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107262. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 قاڭتار, 2018 ساعات 09:46

تۇبىمىزگە ماقتانشاقتىق جەتەتىن شىعار!

مىرزان كەنجەباي 6339 59

28 قاڭتار, 2018 ساعات 11:32

اناسى قىتايدا تۇتقىندا وتىرعان سابيلەردىڭ زارى

قانات بىرلىكۇلى 6172 44

25 قاڭتار, 2018 ساعات 12:36

اقش-قا ءبىرىنشى بارعان قازاق – اباي

داۋرەن قۋات 5937 4