بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6574. قايتىس بولعاندار — 48

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 قازان, 2017 ساعات 12:41

نازارباەۆ: مۇنىڭ ءبارى شىلعي وتىرىك

Abai.kz 11935 38

12 قازان, 2017 ساعات 14:59

اتامباەۆ "تۇيە-ساياساتكەر" ەمەس

ءشارىپحان قايسار 5379 71

11 قازان, 2017 ساعات 14:14

شەتەلدىك باق: ءپۋتيننىڭ جاقتاستارى ءوزارا داۋلاسىپ جاتىر

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 9403 22

9 قازان, 2017 ساعات 18:01

ءسۇيىنشى، ىقتيارحات داۋى شەشىمىن تاپتى!

قانات بىرلىكۇلى 13913 26