بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6469. قايتىس بولعاندار — 48

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 قازان, 2017 ساعات 14:00

كرەمل پروپاگانداسى - قازاقتى ارانداتۋ

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6419 65

30 قازان, 2017 ساعات 10:58

رۋحاني جاڭعىرۋدىڭ تەتىگى ورىس ءتىلى مە؟

راۋان كەمەرباي 4288 16

24 قازان, 2017 ساعات 11:45

«رۋحاني جاڭعىرۋ»: بورودينمەن بىرگە جاڭعىرساق وڭعان ەكەنبىز!

جايبەرگەن بولاتوۆ 5799 21

23 قازان, 2017 ساعات 09:07

قازاق يمپەرياسى

زاحاردين قىستاۋبايۇلى 7736 163