جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 قازان, 2017 ساعات 13:56

ماسكەۋ كۇندەلىكتەرى (جالعاسى)

الما سايلاۋقىزى 4122 7

16 قازان, 2017 ساعات 16:00

حان كەنە - قازاقتىڭ سوڭعى حانى!

ازامات اقىلبەكوۆ 6228 55

16 قازان, 2017 ساعات 12:55

جاڭا ءالىپبي ءۇشىن دايەكشە دايەكتى مە؟

ايۋباي كاكىمبەك 4361 13

16 قازان, 2017 ساعات 12:40

اتامباەۆ قازاققا نەگە قارسى؟

نۇرداۋلەت اقىش 3367 35