جەكسەنبى, 19 قاڭتار 2020

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:18

ابايدىڭ ولەڭى سەرىكباي قوساننىڭ مەنشىگى ەمەس

اسان وماروۆ 8970 26

8 ءساۋىر, 2019 ساعات 15:08

جۇسىپبەك قورعاسبەك. اڭىز مۇحتار ماعاۋين

Abai.kz 7510 17

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 16:20

ءىلياس قولجازباسىن توتە جازۋمەن جازعان

قاجەت انداس 6518 8

28 ناۋرىز, 2019 ساعات 11:35

ء"دىلدا بايعۇستىڭ نە جازىعى بار ەدى؟"

ەرمەك بالتاشۇلى 5941 6

26 ناۋرىز, 2019 ساعات 14:45

مو يان. "شىعارماعا دا ءيىس كەرەك"

مۇرات قاسەنۇلى 3865 2

19 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:39

قازاق پەن جاپون جازۋشىسى ءولىم مەن ءومىر ۇعىمىن قالاي پايىمدادى؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 4026 7

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:32

قوڭىر ءۇي مەن اق «جيگۋلي»

باقىتگۇل سارمەكوۆا 4058 6

11 ناۋرىز, 2019 ساعات 12:01

حۋستو حورحە پادروننىڭ جانايقايى

سالاۋات كارىم 3678 8