دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 شىلدە, 2015 ساعات 19:45

كيىكقىرعىن

اباي-اقپارات 4482 0

2 شىلدە, 2015 ساعات 11:00

ۇبت-عا جاڭا فورمات كەرەك

اباي-اقپارات 3863 0

2 شىلدە, 2015 ساعات 08:39

تەلەارنالاردان بىردە-ءبىر تاپسىرىس المايمىن

اباي-اقپارات 3816 1

2 شىلدە, 2015 ساعات 07:35

بالقاش كولى تارتىلۋى مۇمكىن بە؟

اباي-اقپارات 5679 0

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:30

بىزگە دە ءبىر سۇلتان كابۋس كەرەك-اق!

اباي-اقپارات 2998 0

30 ماۋسىم, 2015 ساعات 17:16

قازاقپىز با، قازاقستاندىقپىز با؟

اباي-اقپارات 4402 0

30 ماۋسىم, 2015 ساعات 15:57

كوشى-قون «كەلەتىنى كەلدى، بولدى» دەيتىن شارۋا ەمەس

اباي-اقپارات 3776 0

29 ماۋسىم, 2015 ساعات 00:37

قازاق بۋرجۋازياسى تابىلار ما ەكەن؟!...

اباي-اقپارات 3437 0