سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:11

كارانتين. مالىمدەمە

Abai.kz 2894 2

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:39

مۇحتار جاكىشەۆ. سوت ۇكىمىنە رەاكتسيا

Abai.kz 12359 2

18 اقپان, 2020 ساعات 12:39

شەرحان مۇرتازا. ءتىل تۋرالى

Abai.kz 17244 3

13 اقپان, 2020 ساعات 11:53

قورداي

Abai.kz 17007 6

11 اقپان, 2020 ساعات 12:02

ەلىمنىڭ ەرتەڭى نە بولماق؟

Abai.kz 4498 1

27 قاڭتار, 2020 ساعات 16:40

نە ىستەۋ كەرەك؟

Abai.kz 6244 9

23 قاڭتار, 2020 ساعات 18:09

جۋسان وپەراتسياسى. "دولگايا دوروگا دوموي"

Abai.kz 4004 2