جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6606. قايتىس بولعاندار — 48

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:54

كارانتيندەگى قالا (فوتوبايان)

ءاليحان جاناربەك 2645 0

20 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:55

جۇمابەك تاشەنوۆ

Abai.kz 2817 10

17 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:11

كارانتين. مالىمدەمە

Abai.kz 2049 2

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:39

مۇحتار جاكىشەۆ. سوت ۇكىمىنە رەاكتسيا

Abai.kz 11578 2

18 اقپان, 2020 ساعات 12:39

شەرحان مۇرتازا. ءتىل تۋرالى

Abai.kz 15491 3

13 اقپان, 2020 ساعات 11:53

قورداي

Abai.kz 16037 6

11 اقپان, 2020 ساعات 12:02

ەلىمنىڭ ەرتەڭى نە بولماق؟

Abai.kz 3714 1