سەنبى, 5 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 135498. جازىلعاندار — 119419. قايتىس بولعاندار — 2034

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 قاراشا, 2020 ساعات 13:59

پاراسات مايدانى. ورتاق مۇددە

Abai.kz 854 0

2 قاراشا, 2020 ساعات 15:44

بەيمالىم دەرەك. احمەت بايتۇرسىنۇلى

Abai.kz 1890 1

21 قىركۇيەك, 2020 ساعات 14:51

قازاق ءبيى...

Abai.kz 4756 1

12 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:45

بۇگىن – قازاق كينوسىنىڭ كۇنى! «امانگەلدى» (فيلم)

Abai.kz 4970 2

10 قىركۇيەك, 2020 ساعات 17:45

«وزگەرەتىن ۋاقىت كەلدى»

Abai.kz 4861 2