جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

2014 قاڭتار

14 قاڭتار, 2014 ساعات 03:30

داۋلەتبەك بايتۇرسىنۇلى. قوقىستاعى دومبىرا

اباي-اقپارات 1815

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:41

...سەن تۇگىل ءمادي جاتقان

اباي-اقپارات 1700

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:36

كۇندەلىك بەتتەرىنەن

اباي-اقپارات 2479

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:29

ءتىل – امانات، اماناتقا قيانات جۇرمەيدى

اباي-اقپارات 3889

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:09

ەسەنقۇلدىڭ شىندىعى

اباي-اقپارات 2359

13 قاڭتار, 2014 ساعات 08:40

انتي - ەۋرازيالىق وداق قۇرۋ تۋرالى مالىمدەمە

اباي-اقپارات 1372

13 قاڭتار, 2014 ساعات 07:55

ابايدى ارداقتاعان رەكتور

اباي-اقپارات 1705