سەيسەنبى, 5 جەلتوقسان 2023

2014 قاڭتار

14 قاڭتار, 2014 ساعات 03:30

داۋلەتبەك بايتۇرسىنۇلى. قوقىستاعى دومبىرا

اباي-اقپارات 3208

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:41

...سەن تۇگىل ءمادي جاتقان

اباي-اقپارات 3131

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:36

كۇندەلىك بەتتەرىنەن

اباي-اقپارات 3936

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:29

ءتىل – امانات، اماناتقا قيانات جۇرمەيدى

اباي-اقپارات 5813

13 قاڭتار, 2014 ساعات 10:09

ەسەنقۇلدىڭ شىندىعى

اباي-اقپارات 4246

13 قاڭتار, 2014 ساعات 08:40

انتي - ەۋرازيالىق وداق قۇرۋ تۋرالى مالىمدەمە

اباي-اقپارات 2642

13 قاڭتار, 2014 ساعات 07:55

ابايدى ارداقتاعان رەكتور

اباي-اقپارات 3081