سەنبى, 13 ءساۋىر 2024

2014 قاڭتار

13 قاڭتار, 2014 ساعات 07:30

ءماۋلىت مەرەكەسى قۇتتى بولسىن!

اباي-اقپارات 3875

13 قاڭتار, 2014 ساعات 06:45

بەيسەن احمەتۇلى. ارالدار ءۇشىن تالاستىڭ اقىرى

اباي-اقپارات 3723

12 قاڭتار, 2014 ساعات 22:07

ءبورىباي كارتەن. «ەلىم-اي» «داستانى» – بىلىق پەن شىلىق

اباي-اقپارات 7281

12 قاڭتار, 2014 ساعات 21:43

نۇرلان قابداي. سيىر ەتى

اباي-اقپارات 3173

12 قاڭتار, 2014 ساعات 21:38

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (2-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 3528

10 قاڭتار, 2014 ساعات 20:32

بەيسەنباي داۋلەتۇلى. مۇنايشىلار ىشىندەگى ماتەماتيك

اباي-اقپارات 2784