سەنبى, 1 ءساۋىر 2023

2014 قاڭتار

16 قاڭتار, 2014 ساعات 04:53

«ايتۋعا وڭاي...» - الەۋمەتتىڭ مىنبەرى

اباي-اقپارات 5782

16 قاڭتار, 2014 ساعات 04:36

مەڭدىباي اعيەۆ. بولمىس پەن سانا

اباي-اقپارات 2987

16 قاڭتار, 2014 ساعات 04:27

جۇماش كەنەباي. زامانبەك نۇرقادىلوۆ قانداي ادام ەدى؟

اباي-اقپارات 4397

16 قاڭتار, 2014 ساعات 04:08

جاڭابەك جاقسىعاليەۆ. تەكتىلىك فەنومەنى

اباي-اقپارات 16706

15 قاڭتار, 2014 ساعات 14:51

مۋسين مۇلدەم كەتتى...

اباي-اقپارات 2565