سەيسەنبى, 28 مامىر 2024

2014 قاڭتار

14 قاڭتار, 2014 ساعات 09:56

مەملەكەتكە 5,9 ملرد تەڭگە قايتارىلدى

اباي-اقپارات 2648

14 قاڭتار, 2014 ساعات 09:26

دوسچيتات دو ستا

اباي-اقپارات 2981

14 قاڭتار, 2014 ساعات 08:43

«جالىن» جۋرنالى – تۇركى الەمىنىڭ كەڭىستىگىندە

اباي-اقپارات 5707

14 قاڭتار, 2014 ساعات 07:17

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (3-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 3081

14 قاڭتار, 2014 ساعات 04:28

اۋىت مۇقيبەك. و، مەنىڭ ىلە قازاق وبلىسىم!

اباي-اقپارات 10799

14 قاڭتار, 2014 ساعات 04:05

داۋرەن قۋات. بايقوڭىردا بايلاپ ۇستايمىز با؟..

اباي-اقپارات 2767

14 قاڭتار, 2014 ساعات 03:57

«ەلىم-اي» «داستانى» – بىلىق پەن شىلىق (جالعاسى)

اباي-اقپارات 5457

14 قاڭتار, 2014 ساعات 03:48

ۇلى ۇستاز جانە قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ ماسەلەلەرى

اباي-اقپارات 6290