سارسەنبى, 8 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2014 قاڭتار

5 قاڭتار, 2014 ساعات 22:46

جانىبەك قوجىق. سۇگىر جىراۋعا جاسالعان قيانات

اباي-اقپارات 4962

5 قاڭتار, 2014 ساعات 21:53

«قازاق سوزدىگىندەگى» كەيبىر كەمشىلىكتەر

اباي-اقپارات 2562

1 قاڭتار, 2014 ساعات 18:28

«قازايتىس» كىمنەن قورقىپ وتىر؟

اباي-اقپارات 1960