سەيسەنبى, 12 جەلتوقسان 2023

2014 قاڭتار

15 قاڭتار, 2014 ساعات 09:21

بەيسەنباي داۋلەتۇلى. مانچەستەردە وقىپ ءجۇر...

اباي-اقپارات 2777

15 قاڭتار, 2014 ساعات 06:44

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (4-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 3014

15 قاڭتار, 2014 ساعات 04:15

ايدوس سارىم. تىعىرىقتاعى سانانىڭ ساپاسى

اباي-اقپارات 2812

15 قاڭتار, 2014 ساعات 03:54

كىم «قازاقستان داۋىسى» اتانادى؟

اباي-اقپارات 2735

15 قاڭتار, 2014 ساعات 03:47

اسان قايقى. جولداۋدان نە كۇتەمىز؟

اباي-اقپارات 2836

15 قاڭتار, 2014 ساعات 03:32

جەمىسبەك تولىمبەكوۆ. تاۋكە حاننىڭ پەتر پاتشامەن تىرەسۋى

اباي-اقپارات 4586

14 قاڭتار, 2014 ساعات 10:01

دۋلات يسابەكوۆ: قۇرىلتاي دەگەن قازاققا ءسان بولدى

اباي-اقپارات 3506