سارسەنبى, 29 قىركۇيەك 2021

2014 قاڭتار

17 قاڭتار, 2014 ساعات 07:56

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (5-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2577

17 قاڭتار, 2014 ساعات 06:51

ءوز بەينەڭدى ءوزىڭ سومداساڭ...

اباي-اقپارات 2298

17 قاڭتار, 2014 ساعات 06:44

ەرلان كۇزەكباي. «كەممي» تاعى دا قازاقتى مازاق قىلعانى ما؟

اباي-اقپارات 2017

17 قاڭتار, 2014 ساعات 06:30

اسان قايقى. مىنە، ساعان كەرەك بولسا، كەدەندىك وداق!

اباي-اقپارات 1904

16 قاڭتار, 2014 ساعات 09:33

تالعات مۇساباەۆ قىزمەتىنەن كەتسىن!

اباي-اقپارات 2331

16 قاڭتار, 2014 ساعات 09:10

اعزامەن وتەلەتىن پارىز بەن قارىز

اباي-اقپارات 2120