بەيسەنبى, 23 قىركۇيەك 2021

2009 مامىر

9 مامىر, 2009 ساعات 10:21

وڭتۇستiكتiڭ باقىتتان باسى اينالدى

اباي-اقپارات 3291

9 مامىر, 2009 ساعات 10:19

قازاقستاننىڭ كارتوگرافتارى ۇيىقتاپ جاتىر

اباي-اقپارات 3294

9 مامىر, 2009 ساعات 10:16

سايدەنوۆ پەن دۋناەۆ ايعا باتا جاساعان با؟

اباي-اقپارات 2340

9 مامىر, 2009 ساعات 10:13

«دالاعا پالما ءوسىرۋدىڭ قاجەتى جوق»

اباي-اقپارات 3447

9 مامىر, 2009 ساعات 10:10

اعادى جايىق، اعادى…

اباي-اقپارات 4578

9 مامىر, 2009 ساعات 09:52

سالتانات جازعان - سالتاناتتار

اباي-اقپارات 3184

9 مامىر, 2009 ساعات 09:51

ءجۇز جەتىنشى كوكتەم

اباي-اقپارات 2468

9 مامىر, 2009 ساعات 09:48

تاۋلى قاراباق - كاۆكازداعى ءۇشىنشى بومبا

اباي-اقپارات 3550