بەيسەنبى, 28 قازان 2021

2009 مامىر

9 مامىر, 2009 ساعات 09:45

وتكەنگە وكىنبەيتىن جاپونيا

اباي-اقپارات 3776

9 مامىر, 2009 ساعات 09:40

ادامنىڭ كەيبiر جۇمباعى

اباي-اقپارات 4694

9 مامىر, 2009 ساعات 09:35

ساكەننىڭ ءتۇسى

اباي-اقپارات 5821

9 مامىر, 2009 ساعات 09:34

مۇستافا شوقاي. ءبىز ونى قالاي زەرتتەپ ءجۇرمىز؟

اباي-اقپارات 4362

9 مامىر, 2009 ساعات 09:32

قازاق دالاسىن قوشكەنىڭ رۋحى كەزىپ ءجۇر

اباي-اقپارات 3117

9 مامىر, 2009 ساعات 09:25

اكەلەر

اباي-اقپارات 3477

9 مامىر, 2009 ساعات 09:11

ءدارى-دارمەك باعاسى وسە مە؟

اباي-اقپارات 3616

9 مامىر, 2009 ساعات 09:08

جادىگەر قالا جەزوكشەلەر ۇيىنە اينالىپ بارادى

اباي-اقپارات 4104