جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110086. جازىلعاندار — 105493. قايتىس بولعاندار — 1796

2009 مامىر

9 مامىر, 2009 ساعات 09:45

وتكەنگە وكىنبەيتىن جاپونيا

اباي-اقپارات 3108

9 مامىر, 2009 ساعات 09:40

ادامنىڭ كەيبiر جۇمباعى

اباي-اقپارات 3766

9 مامىر, 2009 ساعات 09:35

ساكەننىڭ ءتۇسى

اباي-اقپارات 4872

9 مامىر, 2009 ساعات 09:34

مۇستافا شوقاي. ءبىز ونى قالاي زەرتتەپ ءجۇرمىز؟

اباي-اقپارات 3569

9 مامىر, 2009 ساعات 09:32

قازاق دالاسىن قوشكەنىڭ رۋحى كەزىپ ءجۇر

اباي-اقپارات 2545

9 مامىر, 2009 ساعات 09:25

اكەلەر

اباي-اقپارات 2779

9 مامىر, 2009 ساعات 09:11

ءدارى-دارمەك باعاسى وسە مە؟

اباي-اقپارات 2944

9 مامىر, 2009 ساعات 09:08

جادىگەر قالا جەزوكشەلەر ۇيىنە اينالىپ بارادى

اباي-اقپارات 3255