سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 50. قايتىس بولعاندار — 6

2009 مامىر

9 مامىر, 2009 ساعات 09:45

وتكەنگە وكىنبەيتىن جاپونيا

اباي-اقپارات 2770

9 مامىر, 2009 ساعات 09:40

ادامنىڭ كەيبiر جۇمباعى

اباي-اقپارات 3252

9 مامىر, 2009 ساعات 09:35

ساكەننىڭ ءتۇسى

اباي-اقپارات 4298

9 مامىر, 2009 ساعات 09:34

مۇستافا شوقاي. ءبىز ونى قالاي زەرتتەپ ءجۇرمىز؟

اباي-اقپارات 3027

9 مامىر, 2009 ساعات 09:32

قازاق دالاسىن قوشكەنىڭ رۋحى كەزىپ ءجۇر

اباي-اقپارات 2279

9 مامىر, 2009 ساعات 09:25

اكەلەر

اباي-اقپارات 2484

9 مامىر, 2009 ساعات 09:11

ءدارى-دارمەك باعاسى وسە مە؟

اباي-اقپارات 2575

9 مامىر, 2009 ساعات 09:08

جادىگەر قالا جەزوكشەلەر ۇيىنە اينالىپ بارادى

اباي-اقپارات 2767