بەيسەنبى, 23 قىركۇيەك 2021

2009 مامىر

14 مامىر, 2009 ساعات 08:17

سۋحبات. گەرولد بەلگەر

اباي-اقپارات 4620

14 مامىر, 2009 ساعات 08:09

ءتاتاميدىڭ تارلانبوزى

اباي-اقپارات 2553

14 مامىر, 2009 ساعات 08:05

بوكسشىلار قالاشىعى سالىنادى

اباي-اقپارات 2552

14 مامىر, 2009 ساعات 07:59

بىرلىك باسقا دا، تىرلىك باسقا

اباي-اقپارات 2436

14 مامىر, 2009 ساعات 07:15

ءور التاي، اسقار التاي، اسقان التاي

اباي-اقپارات 4958

14 مامىر, 2009 ساعات 07:08

جىندىحاناداعى جازبالار

اباي-اقپارات 3960

14 مامىر, 2009 ساعات 07:01

ەسەسى كەتكەن ەسىل دارىن

اباي-اقپارات 3101