سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2009 مامىر

10 مامىر, 2009 ساعات 21:43

«اتفبانكتى» $100 ملن-عا قارجىلاندىرادى

اباي-اقپارات 2088

9 مامىر, 2009 ساعات 10:46

سايتقا جىبەرىلەر ماتەريالدارعا قاتىستى تالاپتار

اباي-اقپارات 1926

9 مامىر, 2009 ساعات 10:45

قولدانۋ تۋرالى كەلىسىم

اباي-اقپارات 2125