سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2009 مامىر

9 مامىر, 2009 ساعات 10:42

جۇمىسسىزدار ارمياسى ارتىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 1995

9 مامىر, 2009 ساعات 10:40

قازاق قانتى الەمدi قاشان جاۋلايدى؟

اباي-اقپارات 2294

9 مامىر, 2009 ساعات 10:35

كەسىك باس ءھام ءتىرى تۇلۇپ حيكاياسى حاقىندا

اباي-اقپارات 3603

9 مامىر, 2009 ساعات 10:33

شىڭعىس حان تىڭداعان جىردىڭ شىندىعى

اباي-اقپارات 2465

9 مامىر, 2009 ساعات 10:32

تولىمبەك الىمبەكۇلى

اباي-اقپارات 3794

9 مامىر, 2009 ساعات 10:30

وتەجان نۇرعاليەۆ

اباي-اقپارات 4103

9 مامىر, 2009 ساعات 10:28

ەرمۇحامەت ەرتىسباەۆ

اباي-اقپارات 2184

9 مامىر, 2009 ساعات 10:24

شەتەلدەن كەلگەندەردىڭ بارلىعى شىن مانىندە جۇلدىز با؟

اباي-اقپارات 2220