بەيسەنبى, 23 قىركۇيەك 2021

2009 مامىر

9 مامىر, 2009 ساعات 10:42

جۇمىسسىزدار ارمياسى ارتىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 2363

9 مامىر, 2009 ساعات 10:40

قازاق قانتى الەمدi قاشان جاۋلايدى؟

اباي-اقپارات 2711

9 مامىر, 2009 ساعات 10:35

كەسىك باس ءھام ءتىرى تۇلۇپ حيكاياسى حاقىندا

اباي-اقپارات 4399

9 مامىر, 2009 ساعات 10:33

شىڭعىس حان تىڭداعان جىردىڭ شىندىعى

اباي-اقپارات 2872

9 مامىر, 2009 ساعات 10:32

تولىمبەك الىمبەكۇلى

اباي-اقپارات 4549

9 مامىر, 2009 ساعات 10:30

وتەجان نۇرعاليەۆ

اباي-اقپارات 4785

9 مامىر, 2009 ساعات 10:28

ەرمۇحامەت ەرتىسباەۆ

اباي-اقپارات 2672

9 مامىر, 2009 ساعات 10:24

شەتەلدەن كەلگەندەردىڭ بارلىعى شىن مانىندە جۇلدىز با؟

اباي-اقپارات 2655