سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2009 مامىر

14 مامىر, 2009 ساعات 06:56

قايران، عاباڭ!

اباي-اقپارات 2550

14 مامىر, 2009 ساعات 06:49

ابايشىل بولايىق. اباي بولايىق.

اباي-اقپارات 2603

14 مامىر, 2009 ساعات 06:45

«تاريح اپاتتان كەيىن جازىلادى»

اباي-اقپارات 2624

14 مامىر, 2009 ساعات 06:39

رۋحاني دەنساۋلىق دەگەنىمىز نە؟

اباي-اقپارات 10519

13 مامىر, 2009 ساعات 21:44

وڭتۇستIكتە جەراستى جارىلىسى بولعان با؟

اباي-اقپارات 2462

13 مامىر, 2009 ساعات 21:41

ءتورت قاقپالى شاردارا

اباي-اقپارات 5572

13 مامىر, 2009 ساعات 21:38

جاڭا كەن ورىنى تابىلدى

اباي-اقپارات 2063