بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

2009 مامىر

30 مامىر, 2009 ساعات 11:03

Xالىقارالىق مەكتەپتەر: ۇتتىق پا، ۇتىلدىق پا؟

اباي-اقپارات 3020

30 مامىر, 2009 ساعات 11:01

ناشاقورلار 20 مىڭعا جاقىندادى

اباي-اقپارات 3246

30 مامىر, 2009 ساعات 10:53

توپونيميكانى زەرتتەۋدىڭ كەيبىر وزەكتى ماسەلەلەرى

اباي-اقپارات 4748

30 مامىر, 2009 ساعات 10:52

كەرەكۋ اتاۋىنىڭ شىعۋ توركىنى مەن ماعىناسى.

اباي-اقپارات 7126

30 مامىر, 2009 ساعات 10:50

پاۆلودارعا كونە اتاۋى قايتارىلۋى كەرەك.

اباي-اقپارات 4953

30 مامىر, 2009 ساعات 10:49

«KEREGY» – كونە تۇركى ءسوزى.

اباي-اقپارات 3888

30 مامىر, 2009 ساعات 10:48

پاۆلودار اتاۋىن اۋىستىرۋدىڭ ءتيىمدى جولى

اباي-اقپارات 3620