سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 709. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2009 مامىر

30 مامىر, 2009 ساعات 11:03

Xالىقارالىق مەكتەپتەر: ۇتتىق پا، ۇتىلدىق پا؟

اباي-اقپارات 2677

30 مامىر, 2009 ساعات 11:01

ناشاقورلار 20 مىڭعا جاقىندادى

اباي-اقپارات 2881

30 مامىر, 2009 ساعات 10:53

توپونيميكانى زەرتتەۋدىڭ كەيبىر وزەكتى ماسەلەلەرى

اباي-اقپارات 3987

30 مامىر, 2009 ساعات 10:52

كەرەكۋ اتاۋىنىڭ شىعۋ توركىنى مەن ماعىناسى.

اباي-اقپارات 5864

30 مامىر, 2009 ساعات 10:50

پاۆلودارعا كونە اتاۋى قايتارىلۋى كەرەك.

اباي-اقپارات 4061

30 مامىر, 2009 ساعات 10:49

«KEREGY» – كونە تۇركى ءسوزى.

اباي-اقپارات 3135

30 مامىر, 2009 ساعات 10:48

پاۆلودار اتاۋىن اۋىستىرۋدىڭ ءتيىمدى جولى

اباي-اقپارات 3141